Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết đinh 11.

quantriweb 13/10/2021

Ngày 08 tháng 1 năm 2019, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký ban hành quyết định số 02/2019/QĐ-TTg Về việc sửa đổi , bổ sung một số điều của quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Một số nội dung sửa đổi bổ sung như sau : (Trích dẫn từ quyết định 02/2019/QĐ-TTg)

  1. Sửa đổi khoản 2 điều 12

“ 2. Đối với dự án trên mái nhà.

a) Các dự án trên mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều. Bên bán điện thực hiện thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định hiện hành. Bên mua điện thực hiện thanh toán lượng điện năng từ dự án trên mái nhà phát lên lưới điện với giá mua được quy định tại khoản 1 điều này. Các bên có trách nhiệm thực hiện các quy định hiện hành về thuế và phí.

b) Giá mua bán điện đối với dự án điện trên mái nhà cho năm tiếp theo được xác định trên cơ sở tỉ giá trung tâm của đồng Việt Nam do với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày cuối cùng của năm trước.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 điều 13 như sau

“d) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về điện mặt trời, quy định về đấu nối đo đếm điện năng đối với dự án điện mặt trời và hướng dẫn các thủ tục đấu nối lắp đặt công tơ của dự án điện trên mái nhà.”

3.Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 điều 13 như sau

“h) Hướng dẫn thực hiên tính toán thanh toán điện đối với các dự án điện mặt trời theo biến động của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ.”

Như vậy quyết định 02/2019/QĐ-TTg đã tháo gỡ một số vướng mắt và cụ thể hóa một số điều của quyết định số 11/2017/QĐ-TTg sau gần hai năm kể từ ngày có hiệu lực và cụ thể.

  • Cơ chế thanh toán điện “bù trừ” được làm rõ hơn bằng việc dựa trên công tơ điện hai chiều, bên mua điện thanh toán tiền điện năng cho bên bán điện (EVN) như hiên hành và điện năng từ dự án điện mặt trời trên mái nhà phát lên lưới điện sẽ được EVN thanh toán theo giá quy định tại điều 1 quyết định 11/2017/QĐ-TTg ( 9.35 UScent).
  • Bộ Công Thương chỉ ban hành hướng dẫn tính toán giá mua bán điện của dự án điện mặt trời trên mái nhà theo biến động tỉ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ mà không ban hành giá điện hằng năm như trước, điều này giảm đi các thủ tục để ban hành giá mua bán điện hàng năm của Bộ Công Thương.

Tải văn bản chính thức tại đây